DOCUMENTS I AUTORITZACIONS

En aquesta pàgina hi podeu trobar tots els documents i autoritzacions que, per normativa, hem de tenir degudament emplenats i signats pels pares o tutors legals dels alumnes de l'escola.

Només cal que us els imprimiu, els empleneu i signeu. Un cop fet això, cal entregar-los a l'escola.